Статут

§ 1 НАЗВА І МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ

1. Назва Спілки: Центральна Спілка Українців в Німеччині (ЦСУН) .
2. Місце перебування: місто Берлін.
3. Мова спілкування: українська та німецька.
4. Спілка офіційно занесена у реєстр спілок та об’єднань м.Берліну.

§ 2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

1. Метою ЦСУН є зберігати і плекати українську мову та культуру, національну ідентичність, виховувати патріотичну свідомість. Одночасно має підтримуватися взаєморозуміння, толерантне життя та праця між німецьким населенням та українцями, які народжені у Німеччині, розвиток культурного життя української громади та допомога у подоланні труднощів інтеграції українців у Німеччині.
2. Досягнення мети здійснюється шляхом проведення наступних заходів: організація і проведення культурних міроприємств українською мовою; налагодження з’язків з Україною, її громадянами та українськими закладами; організація різноманітних культурних заходів: концертів, виставок, доповідей, семінарів; налагодження та підтримка контактів з організаціями у країнах, де проживають громадяни українського походження; налагодження та підтримка контактів з інтернаціональними спілками і організаціями, які діють у Німеччині та проведення спільних заходів; підготовка концепції про відкриття „Українського Дому” в м.Берліні; підготовка проекту гуманітарної допомоги жертвам Чорнобилю.
3. ЦСУН не є партійним чи будь-яким конфесійним об”єднанням.
4. Для здійснення своєї мети ЦСУН має право на придбання нерухомості, а також на видання публікацій.

§ 3 ГРОМАДСЬКА КОРИСНІСТЬ

1. Спілка переслідує виключно і безпосередньо громадсько-корисні цілі у значенні абзацу ”Цілі, що є підставою для зменшення податків” податкового законодавства.
2. Спілка діє безкорисливо і не спрямована на отримання власних прибутків.
3. Кошти ЦСУН можна використовувати лише для статутних цілей. Члени ЦСУН не отримують ніяких дивідентів чи інших подібних виплат із коштів спілки. При нагоді розпуску або ліквідації Спілки її члени не отримують різницю щодо заплачених внесків.
4. Жодній особі не дозволяється використання коштів на чужі для ЦСУН цілі, та покриття необгрунтовано великих витрат.

§ 4 ЧЛЕНСТВО

1. Членами Спілки можуть бути всі українці, незалежно від громадянства, всі громадяни української національності і походження, а також всі дієздатні фізичні та юридичні особи, які визнають мету ЦСУН. Члени-засновники не сплачують внески під час свого членства.
2. Зарахування у члени ЦСУН здійснюється на підставі письмової заяви та сплати річних членських внесків.
3. Вихід із членства здійснюється за причиною смерті, через заяву про вихід, несплату членських внесків на протязі одного року. Правління має право виключити із членства за порушення норм і правил статуту. Виключення не здійснюється без попереднього слухання правлінням відповідного члена. У разі неявки члена після повторного запрошення на слухання виключення проводиться автоматично. На виключення можна подати заперечення. Про заперечення вирішується на наступоному черговому річному зборі.
4. Почесним членом може бути юридична особа, почесне членство якої обумовлене її особистими заслугами ідеального або матеріального плану через пропозицію правління або збори. Почесний член має право дорадчого голосу.

§ 5 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

1. Право голосу надається особам, яким виповнилось 18 років. Вони також мають право бути обраними до керівних органів ЦСУН.
2. Оплата членських внесків обов”язкова. Розмір членських внесків встановлюється рішенням зборів.

§ 6 КЕРІВНІ ОРГАНИ

1. Загальні збори
2. Правління (управа)
Правління обирається на два роки. Члени правління не мають права бути обраними до Осередків інших громад.
Склад правління:

  - Голова ЦСУН
  - Другий заступник
  - Фінансовий референт

§ 7 СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Загальні збори є найвищим органом ЦСУН, які проводяться щорічно. Про проведення зборів повідомляється письмово або електронною поштою за 14 днів до проведення зборів.
2. Кожні збори є повноважними. Рішення приймаються простою більшістю голосів при відкритому голосуванні. Зміни у статуті здійснюються при наявності двох третіх голосів. Всі рішення засвідчуються протоколом, який має бути підписаний усіма членами.
3. Скликання зборів проводиться головою спілки або його замісником у любій кількості за необхідністю. Про збор иповідомляють письмово, усно або телеграфом. Річний протокол повинен мати:

  - звіт про проведену роботу за звітний період;
  - звіт фінансового референта;
  - Різне.

4. Збори є повноважними при умовах виконання порядку скликання. По закінченні повноважень за звітний період правління ЦСУН , приймається рішення щодо продовження роботи правління, або вибори нового.

§ 8 ПРАВЛІННЯ

1. Голова і члени правління обираються на два роки на загальних зборах, ЗАЛИШАЮЧИ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПОВТОРНОГО ВИБОРУ. Члени правління не можуть обиратися до інших організацій та осередків. Про розподіл повноважень вирішує правління. Члени правління інших українських спілок не можуть обиратися у правління ЦСУН.
2. Правління складається з ГОЛОВИ, його ЗАСТУПНИКА та ФІНАНСОВОГО РЕФЕРЕНТА.
3. Скликання засідання Спілки проводить голова або заступник. Повідомлення надсилаеться письмово, електронною поштою або особисто.
4. Правління приймає рішення при відповідній наявності його членів. Рішення укладаються у письмовій або телеграфічній формі, якщо немає заперечень з боку жодного із членів.
5. Якщо один із членів правління подає у відставку до закінчення повноваеннь правління,то правління обирає на його місце виконувача обов”язків, на період до наступних загальних зборів, на яких вибирається новий член правління.

§ 9 ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ

Правління несе відповідальність за всі справи спілки, якщо іншого в статуті не вказано. Перш за все правління має виконувати наступні обов’язки:

  - Підготовка і проведення зборів відповідно оголошеного плану.
  - Повідомлення членів про збори.
  - Виконання постанов зборів.
  - Прийняття рішення про прийняття у члени або виключення із членів спілки.

Спілка презентує себе у судових і денних справах разом двома членами правління.

§ 10 НАДХОДЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ

Спілка фінансується через Членські внески та пожертвування.

§ 11 РОЗПУСК СПІЛКИ

Розпуск спілки здійснюється на основі рішення 90% всіх її членів. Якщо мета не досягається, то рішення приймається на наступних зборах при наявності 90% всіх членів. Умовою для розпуску є письмове запрошення на збори, де повідомляється про такі наміри. У випадку розпуску спілки її майно має використовуватися у суспільно-корисних цілях. Рішення щодо майбутнього використання майна приймається тільки після дозволу податкової інспекції.

Цей статут був прийнятий 02.06.2006.

Центральна Спілка Українців в Німеччині